Privacybeleid

Geef een Glimlach respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van zijn website www.geefeenglimlach.nl en acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Geef een Glimlach garandeert dat de door u middels de website verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld, conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Voor zover daarnaar gevraagd wordt en door u is opgegeven, zijn persoonsgegevens die Geef een Glimlach verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer en e-mailadres;
  • Uw geboortedatum;

Afbeeldingen die door u middels de website worden geüpload.Primair gebruikt Geef een Glimlach de van u ontvangen persoonsgegevens voor het aanhouden van uw eventuele account op de website en ter uitvoering van de door u geplaatste bestellingen. Dit betekent dat de gegevens ook kunnen worden verstrekt aan derden, zoals drukkerijen en postorderbedrijven, echter slechts voor zover dit voor de uitvoering van de bestelling noodzakelijk is.

Voorts is Geef een Glimlach gerechtigd uw persoonsgegevens conform het overige van deze privacy policy te verwerken. Voor andersoortige verwerking van uw persoonsgegevens is uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming vereist, naar welke toestemming Geef een Glimlach in een voorkomend geval dan ook zal vragen. Deze toestemming kan bijvoorbeeld worden gevraagd in geval Geef een Glimlach uw persoonsgegevens wil verstrekken aan derden anders dan die bij de uitvoering van de bestelling worden betrokken, bijvoorbeeld voor promotiedoeleinden, of het plaatsen van de door u geüploade afbeeldingen op de website van Geef een Glimlach of derden. Voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt tevens gevraagd in geval Geef een Glimlach u nieuwsbrieven of commerciële aanbiedingen wil verstrekken, al dan niet afkomstig van derden. Indien u niet langer prijs stelt op de ontvangst van deze nieuwsbrieven of aanbiedingen, dan kunt u dat kenbaar maken op de door Geef een Glimlach daarvoor aangewezen wijze.

Alle middels de website door u verstrekte gegevens worden opgeslagen door middel van een daartoe beveiligde webomgeving. Door u verstrekte gegevens worden door Geef een Glimlach slechts bewaard voor zolang dit noodzakelijk is in verband met een met u gesloten overeenkomst, dan wel in verband met een wettelijke verplichting van Geef een Glimlach.

Deze privacy policy geldt niet voor websites van derden waarnaar op de website van Geef een Glimlach wordt verwezen of websites die verwijzen naar de website van Geef een Glimlach. Die websites worden niet onder verantwoordelijkheid van Geef een Glimlach geëxploiteerd.

COOKIES

Geef een Glimlach verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door bezoekers en gebruikers daarvan. In dat kader maakt Geef een Glimlach gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om logboekgegevens en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik van bezoekers te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Geef een Glimlach zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers te verzamelen. Noch Geef een Glimlach, noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van u als computergebruiker.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van de website niet optimaal kunt benutten. De meeste e-commerce systemen zijn zonder het gebruik van cookies niet mogelijk. Zo wordt het opslaan van formuliergegevens mogelijk gemaakt door het gebruik van cookies.

DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Geef een Glimlach kan uw persoonsgegevens slechts bekend maken aan derden voor zover hierboven is omschreven. Geef een Glimlach kan persoonsgegevens voorts delen met andere derden, zoals toezichthouders, de belastingdienst, politie en andere bij wet aangewezen instanties indien Geef een Glimlach daartoe wettelijk verplicht is, of daartoe anderszins aanleiding ziet en dit binnen het kader van de wet- en regelgeving geoorloofd is.

Zonder het voorgaande te beperken, zal Geef een Glimlach – in zijn streven om de privacy van gebruikers te respecteren en de website vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen – persoonsgegevens overigens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, tenzij Geef een Glimlach te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om dreigende schade te voorkomen of om vermeende illegale activiteiten te melden.

INZICHT IN PERSOONSGEGEVENS

U kunt contact opnemen met Geef een Glimlach voor het inzien van uw persoonsgegevens, tenzij Geef een Glimlach op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Geef een Glimlach kan hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen.

Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt, dan kunt u Geef een Glimlach verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

WIJZIGINGEN

Geef een Glimlach kan deze privacy policy steeds wijzigen en raadt u aan dit beleid regelmatig te raadplegen. De inwerkingtreding van substantiële wijzigingen van dit privacy policy zullen uitdrukkelijk op de website van Geef een Glimlach worden aangekondigd.

CONTACT

Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy, dan kunt contact opnemen met Geef een Glimlach. Geef een Glimlach helpt u graag indien u vragen heeft over de door u verstrekte gegevens of indien u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Geef een Glimlach
info@geefeenglimlach.nl